Privacyverklaring

Privacy & Disclaimer

Geen Aansprakelijkheid voor Inhoud
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Berry Shop VOF en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is dus strikt op eigen risico.

Geen Aansprakelijkheid voor Fouten
We doen ons best om de informatie op deze website accuraat en actueel te houden. Echter, Berry Shop VOF kan niet garanderen dat de website vrij zal zijn van onnauwkeurigheden of fouten. Berry Shop VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onjuistheden op de website. Het gebruik van informatie op deze website is geheel op eigen risico.

Wijzigingen in de Disclaimer
Berry Shop VOF behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op updates.

Privacy Statement
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Berry Shop VOF verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee u als individu kunt worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor uw privacy. Berry Shop VOF neemt uw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Wanneer u persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erkent u dat u dit Privacy Statement hebt gelezen en begrepen en verleent u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de wijze zoals beschreven in dit Privacy Statement. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstverlening niet optimaal op u af kunnen stemmen. Berry Shop VOF verstrekt uw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om contact met u op te kunnen nemen en uw bestelling te verwerken.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. U heeft het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?
Wanneer u een aankoop doet, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, of in contact treedt met een van onze medewerkers, of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om uw bestelling te kunnen afhandelen of contact met u op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden, kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer u een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan.

Hoe lang en waar bewaren wij uw persoonsgegevens?
Berry Shop VOF bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het klantcontact te onderhouden. Uw gegevens worden opgeslagen op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
Berry Shop VOF zal uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Berry Shop VOF kan uw (persoons)gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, spannen wij ons ertoe in dat deze derden uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe heeft u inzage in uw (persoons)gegevens, en hoe kunt u deze aanpassen of verwijderen?
Door contact op te nemen met Berry Shop VOF heeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig onze website te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.